borkenes

Avfallshåndtering

Næringsavfall

Næringsavfall er avfall som oppstår der det drives næringsvirksomhet, enten denne er i offentlig eller privat regi. Det er den enkelte eier (besitter) av næringsavfall som har ansvar for at dette avfallet kommer til lovlig behandling, mens kommunene har ansvar for og enerett til å håndtere husholdningsavfall. Kommunene gis imidlertid anledning til å tilby tjenester overfor næringslivet. 
  • Kommunal renovasjonsordning for næringslivet  er frivillig men kommunen tilbyr samme innsamlingssystem til næringslivet som for  husholdningsavfall -  med samme beholdere som for husholdningsavfall.

I forurensningslovens §30 om kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. heter det:

"Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet. Et slikt pålegg må baseres på en samlet vurdering av kostnadene dette vil innebære i forhold til de miljøfordeler som oppnås.

Kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk, at visse slag husholdningsavfall skal holdes utenfor den kommunale innsamling, og at visse slag avfall skal holdes adskilt. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamling.

Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig."

Næringslivet (eiere av næringsavfall) har ansvar for at avfall som oppstår som følge av næringsvirksomhet bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes av virksomheten selv (forurensningslovens §32). Virksomheten kan søke om tillatelse fra fylkesmannen til å disponere avfallet på annen måte. Fylkesmannen kan også pålegge næringsavfallsbesitteren å håndtere avfallet på nærmere spesifisert måte. 

Miljøverndepartementet har med hjemmel i forurensningslovens §81 fattet følgende vedtak:

"Samtlige av landets kommuner får delegert myndighet etter forurensningslovens §48 første ledd til å føre tilsyn med at besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdninger håndterer dette forsvarlig."Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.