borkenes

Enhetsleder / rektor Borkenes skole

Borkenes skoles rektor gjennom mange år har valgt å bli pensjonist, og stillingen blir derfor ledig fra 1. august 2018.  Stillingen som rektor er organisatorisk underlagt kommunens oppvekstsjef og rapporterer til denne. Rektorstillingen er tillagt det faglige og administrative lederansvaret for skolen, herunder personalledelse og budsjett- og økonomiansvar. Rektor er ansvarlig for at skolens samlede virksomhet skjer på en effektiv og kvalitetsmessig god måte, innenfor rammer gitt av overordnede myndigheter og ut fra lokalt fattede vedtak, bestemmelser og prioriteringer.

 

 

Borkenes skole har rundt 60 ansatte, i hel- og delstillinger, og omlag 300 elever på 1.-10. klassetrinn. Skolens ledelse består av rektor, samt tre inspektører med ansvar for henholdsvis små-, mellom- og ungdomstrinnet. Skolefritidsordningen (SFO) har egen avdelingsleder, underlagt skolens ledelse, og skolen har sekretær i tilnærmet full stilling. Ut over dette har skolen de vanlige funksjonsstillingene, herunder rådgiver og sosiallærer(e).  Skolen ligger sentralt plassert i kommunesenteret Borkenes, med nærhet til idrettshall og uteanlegg med kunstgressbane. Det planlegges delvis nybygg av skolen, noe rektor vil få delta i planleggingen av.

 

Borkenes skole har mange dyktige og engasjerte medarbeidere. Det satses mye på utviklingsarbeid, både internt på skolen og i samarbeid med andre skoler i regionen, herunder også videreføring av sentralt initierte tiltak som ungdomstrinnsatsningen, lokalt kalt Kvæfjordskolen i utvikling. Sentral målsetting er hele tiden å utvikle elevens faglige og sosiale kompetanse og ferdigheter. Ut over dette har Borkenes skole i lang tid satset særskilt på lese- og skriveopplæring, og skolen har i dag status som dysleksivennlig skole. Kvæfjord kommune har fastsatt felles lokal læreplan for grunnleggende lese- og skriveopplæring, gjeldende for siste året i barnehagen og for det første året i grunnskolen. Parallelt er det også utviklet felles plan for et godt leke- og læringsmiljø, der også foreldresamarbeid er et sentralt punkt. I sum benevner vi dette Sømløs overgang, en målsetting som også skal være retningsgivende for overgang barnetrinn/ungdomstrinn og videre oppover. I tråd med overordnede mål og føringer utarbeider Borkenes skole årlig sine særlige satsingsområder. Inneværende skoleår satses det konkret på regning i alle fag, lesing i alle fag og ikt/digitale ferdigheter. På sistnevnte område er målet å ferdigstille lokal læreplan for digitale ferdigheter for 1.-3. årstrinn. Med i bildet hører også en særlig satsing på læringsmiljøet i vid forstand. 

 

Vår nye rektor vil få en sentral rolle i å bidra til fortsatt skoleutvikling, slik at vi også i fremtiden kan levere gode skoletjenester. Vi ser Borkenes skole som en av kommunens hovedpilarer i arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for våre barn og unge, og Kvæfjord kommune legger i den sammenheng stor vekt på tverretatlig samarbeid og flerfaglig innsats for å lykkes med dette.

 

 

 

Vår nye rektor må ha:

 
 • Relevant høyere utdanning og pedagogisk realkompetanse
 • Relevant ledererfaring fra skoleverket/utdanningsinstitusjon
 • Evne og vilje til å lede en skole i utvikling, herunder å være en synlig rektor som motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling
 • Evne, vilje og personlig integritet til å utøve arbeidsgiverrollen på en god måte

 

 
Vi legger videre vekt på at rektor
 
 • har en målrettet og strukturert arbeidsstil, er resultatorientert og kan vise til gode lederresultater
 • har gode evner til å kommunisere, både muntlig og skriftlig
 • er tillitsskapende og har evne og vilje til å etablere et godt samarbeid med alle parter i skolemiljøet og med eksterne samarbeidsparter
 • legger vekt på å utvikle medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø
 • er samfunnsorientert og har forståelse for de utfordringer som følger med den digitale utviklingen 
 • har innsatsvilje og god arbeidskapasitet
 • har et jevnt og godt humør

 

 
Vi tilbyr:
 
 • En utfordrende og interessant lederstilling med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Et lederkollegium i kommunen hvor du vil kunne bidra til utviklingen av hele oppvekstsektoren
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid i henhold til Kvæfjord kommunes reglement
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

 

 

For stillingen gjelder:

 

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.
 
 
Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Attester/ vitnemål tas med på intervju. Gyldig politiattest jf. opplæringslovens §10-9 må legges fram før tiltredelse, men slik attest skal ikke vedlegges søknaden.
 
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til administrasjonssjef Merete Hessen på tlf: 770 23 000/mobil 958 37 181 eller rektor Bodil Røkenes på mobil 997 26 202.
 
For nærmere informasjon om Kvæfjord kommune – se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no
 

 

Søknadsfrist: 25. mars 2018

 

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/148905 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.