borkenes

arbeid

Alle ledige stillinger i  kommunen finnes på Jobbnorge.no, Nav.no og Kvæfjord kommunes hjemmeside under fanen "Ledige stillinger".
 
Der vil utfyllende stillingstekst, hvor det er ledig samt søknadsfrist være tilgjengelig.
Vi søker medarbeidere som har en ryddig og strukturert arbeidsform og god serviceinnstilling, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som er effektiv og fleksibel i forhold til oppgaver og arbeidsformer. 
Tilsetting skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Nærmere opplysninger om ledige stillinger kan rettes til kontaktpersoner under hver stilling, eller til personalkontoret ved Karin Gunnesdahl på tlf. 77 02 30 00.
 

Enhetsleder, 100%

Vil du være med på å skape noe nytt?
Da er kanskje denne stillingen noe for deg!
 
Kvæfjord kommune har vedtatt å utvide enheten for Rus og Psykiatritjeneste, og søker etter ny enhetsleder. Stillingen vil være lokalisert sammen med 6 enhetsledere i helse- og omsorg, noe som gir gode muligheter for vekst og utvikling som leder.
Tjenesten disponerer tilsammen 20 årsverk som er fordelt på enhetsleder, 2 avdelingsledere, verne- og sykepleiere hvor flertallet også har videreutdanning, samt helsefagarbeidere. Tjenestene som tilbys er individuelle støtte- samtaler, koordinering og oppfølging til mestring av dagliglivet, ettervern m.m. Tjenesten drifter ellers 2 bofelleskap med heldøgns tilbud, lokal Møteplass og i samarbeid med Harstad kommune og Spesialisthelsetjenesten drives også «Møteplassen as» samt « Pårørende Møteplass» - begge lokalisert i Harstad. Kommunen deltar i prosjekt for videreutvikling av rus – og psykiatritjenestetilbud – FACT - sammen med Spesialisthelsetjenesten Unn og nabokommunene Harstad og Skånland. Kommunen har lyst ut stilling som kommunepsykolog, og denne vil bl.a tilknyttes Rus- og psykiatritjenesten.
 
Det er et økende behov for tjenester til denne målgruppa, og kommunen har vedtatt å etablere en større og mer robust Rus og psykiatritjeneste. Prosessen med etablering av en større tjeneste er i gang, ekstern organisasjonspsykolog bistår oss i prosessen – så nå venter vi på at du søker og bidrar til å få etablert en fremtidsrettet og godt tjenestetilbud til denne gruppa.
 
For stillingen gjelder følgende:
 • Helse- sosialfaglig bakgrunn Erfaring fra administrativ ledelse/økonomi/personalforvaltning.
 • Datakompetanse og interesse for systembygging
 • Kommunal praksis
 • Enhetsleder har ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av Rus- og Psykiatritjenestens oppgaver og innhold. Enhetsleder skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere og legg til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø. Enhetsleder er også ansvarlig for veiledning og oppfølging av personalet.
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet for stillingen, og utvalgte søkere vil bli innkalt til intervju.
 
Vi søker:
En engasjert og faglig sterk person. Du er dyktig og tydelig som leder som kan samarbeid og utvikling, har tro på endringer og ser muligheter. Du evner å bidra til videreutvikling i tråd med dagens krav og behov. Du vil bl.a. få ansvar for ressursforvaltning, kompetanseplanlegging og saksbehandling innenfor eget ansvarsområde. Du vil også ha budsjett- og økonomistyring, personalansvar og overordnet faglig ledelse i henhold til delegeringsreglement. Stillingen krever teamledelse der god utvikling av kommunens tjenester, arbeidsgiverpolitikk og samfunnsansvar er i fokus.
 
Vi legger videre vekt på at enhetsleder
 • Er resultatorientert og har en strukturert arbeids-stil
 • Har god evne og vilje til samarbeid,
 • Legger vekt på utvikling av medarbeidere, samt bidrar til å etablere et inkluderende arbeidsmiljø som ivaretar personalet i den daglige driften.
 • Er samfunnsorientert og har forståelse for de utfordringer kommunens helse- og omsorgstjenester står overfor
 • Har god arbeidskapasitet og innsatsvilje
 • Har et jevnt og godt humør

 

Kvæfjord kommune vektlegger at våre tilsatte
 • Setter innbyggernes behov i fokus
 • Forplikter seg til å arbeide i tråd med fastsatt plan og lokale prioriteringer.
 • Er faglig dyktige og arbeider strukturert og målrettet.
 • Evner å møte innbyggere, brukere, kollegaer og andre samarbeidspartnere på en profesjonell måte
 • Har evne og vilje til samarbeid og er innstilt på å jobbe sjølstendig og i team
 • Er endringsvillig og har evne og mot til å være med på å utvikle Rus – og psykiatritjenesten videre.
 • Er fleksible, stabile og er personlig egnet for stillingen.
 
For stillingen gjelder:
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadsfrist tilsvarende minimum en A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Politiattest må også fremlegges før tiltredelse. Dette gjelder også status i form av MRSA og Tuberkulose.

Interesserte kan henvende seg til Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari , stedfortreder Marit Blekastad eller førstekonsulent Anne Marit Bygdnes på telefon 770 23000.

Søknadsfrist settes til 10.09.17.
Søknad sendes elektronisk via link her:  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140849

Utskrift E-post

Kommunepsykolog 100 %

2.gangs utlysning

Kvæfjord kommune har ledig en fast nyopprettet 100 % stilling som kommunepsykolog i helse- og omsorgsavdelingen. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingen som kommunepsykolog er nyopprettet og er en del av regjeringens satsning for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus samt vold og traumefeltet i kommunene. Formålet er at personer med lettere psykiske lidelser skal kunne få et behandlingstilbud uten å reise ut av hjemkommunen, og at personer som har hatt et tilbud i spesialisthelsetjenesten skal kunne få et rehabiliteringstilbud i egen kommune. Folkehelse/frisklivs - og forebyggende arbeid er også en del av stillingens oppgaver.

Stillingen vil organisatorisk være direkte underlagt helse- og omsorgssjefen, med et særlig ansvar for rus- og psykiatritjenesten. Hvis ønskelig kan stillingen vurderes delt i to 50 % stillinger.

Enheten for Rus- og psykiatritjeneste disponerer ca 19 årsverk og yter tjenester i hjemmet, ambulant og poliklinisk. Personalet er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Det jobbes systematisk med fagutvikling. Psykolog vil kunne tilslutte seg fagnettverk for psykologer i nabokommunen og/eller spesialisthelsetjenesten, og det tilbys individuell veiledning. Psykolog vil også være sentral som bidragsyter i den kommunale kompetansebygginga.
 
Arbeidsoppgaver
 • Veiledning/fagstøtte til ansatte i avdelingene
 • Lavterskel behandling og oppfølging
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Forebyggende arbeid og folkehelsearbeid
 
Kvalifikasjoner
 • Profesjonsutdannelse i psykologi
 • Ønskelig med godkjenning som spesialist i relevant fagområde
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevne
 
Personlige egenskaper
 • Gode vurderingsevner til å sette mål og ta beslutninger
 • God evne til planlegging, organisering og koordinering
 • God evne til selvstendig arbeid og i gruppe
 • Godt humør og pågangsmot

 

Vi tilbyr

 • Deltagelse i utforming av stillingsbeskrivelse for kommunepsykolog
 • Avlønning og stillingskode vurderes i forbindelse med tilsetting
 • Gode Pensjonsordninger
 • Arbeid i team og individuelt
 • Veiledning fra psykolog i flere fagområder
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

For stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadsfrist tilsvarende minimum en A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.      Status i form av MRSA og Tuberkulose bes innlevert før tiltredelse.

Interesserte kan henvende seg til Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari , stedfortreder Marit Blekastad eller førstekonsulent Anne Marit Bygdnes på telefon 770 23000.

Søknadsfrist settes til 10.09.17.

Søknad sendes elektronisk via link her  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140848

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.