borkenes

Siste nytt

Søknad om statlige spillemidler - 2018

Søknad om statlige spillemidler - 2018

Borkenes kunstgressrehabilitering 24 07 2013Lag og foreninger i Kvæfjord med planer om nybygg/rehabilitering av blant annet idrettsanlegg og kulturbygg, kan søke om statlige spillemidler for 2018. Prosjektene må følge bestemmelser gitt i Kulturdepartementets  "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017". Det skal søke elektronisk på www.anleggsregisteret.no og ytterligere veiledning finnes også her. Søknadsfrist er for idrettsanlegg/nærmiljøanlegg er satt til 15.november 2017.

 

Les mer

Næringslivs - miljø- og  kulturpriser 2017

Næringslivs - miljø- og kulturpriser 2017

logo 

 

 

 

 

NÆRINGSLIVSPRIS 2017

Kvæfjord kommune kan årlig utdele næringslivspris. Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune, og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen. Prisen består av et kunstverk med plakett.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Formannskapet treffer avgjørelse om hvem som tildeles næringslivsprisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig innen 8. november 2017 til: Kvæfjord kommune, Administrasjonssjefen, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

 

KULTURPRIS 2017 -  MILJØPRIS 2017

Kvæfjord kommune kan årlig utdele en kulturpris og en miljøpris.

  • Kulturprisen utgjør kr.8.000. Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i Kvæfjord kommune, og skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
  • Miljøprisen utgjør kr. 4.000. Prisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg. Det blir lagt vekt på lokal tilpasning, stedlig byggeskikk for bygninger og tun, samt bygnings- og landskapsvern, herunder hager, parker og miljøvern.

Begge prisene kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune. Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisene. Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig innen 8. november 2017 til: Kvæfjord kommune, Administrasjonssjefen, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.                                                                                                             

 

Les mer

Åpent møte om helsehus i Kvæfjord

Åpent møte om helsehus i Kvæfjord

Velkommen til informasjonsmøte på Kvæfjord rådhus torsdag 19.10.17 kl 18.00.

Kvæfjord kommunestyre fattet enstemmig vedtak i sak 33/17 om å arbeide videre med forprosjekt og endelig realiseringsbehandling våren 2018.

Helsehuset er planlagt å inneholde korttids- og rehabiliteringsavdelingen med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler, legesenter og helsestasjon.

I møtet vil bakgrunnen for bygging av helsehus bli presentert, sammen med foreløpige tegninger og planer for helsehuset.

Helsehuset

Les mer

Verdensuka 2017

Verdensuka 2017

 verdensdagen

Kvæfjord 9 -13. oktober 2017 - Program:

9. oktober

Kl. 10-14

Kvæfjord Frivilligsentral

 

Kafé: gled deg over mat og drikke sammen med andre

Kvæfjord Frivilligsentral

9. oktober

Kl. 10-14

Kvæfjord Frivilligsentral

 

Male- og skriveverksted: Gled deg over farger og ord

Kvæfjord Frivilligsentral

10. oktober

formiddag

Sykehjemmet

 

Barnehagen besøker sykehjemmet og gleder de eldre med sang

9. oktober

Kl. 19-

Fram

 

 

Foredrag ”Noe å glede seg over” Britt Martinussen fra Olaåsen Gård.

Underholdning, enkel bevertning og åresalg

Mental Helse Kvæfjord

9. Oktober

Kl 19

Fram

 

Bikuben har informasjonsstand

Bikuben RBS

10. oktober Kl. 1430-21

Kvæfjord Frivilligsentral

Fellesmiddag: Gled deg over det gode måltidet

 

Rus og Psykiatritjenesten Kvæfjord Kommune

11. oktober

Kl. 11-14

Oppmøte ved ferista i Trastadmarka

 

 

Gled deg over å vandre i naturen. Tur langs kulturstien fra Trastad til Borkenes

Buss fra Møteplassen kl. 1045

Frisklivsentralen Kvæfjord

11. oktober Kl. 13-14

Rågammen i Borkenesmarka

 

Gled deg over varmende mat og drikke. Servering av suppe og bålkaffe

Frisklivsentralen Kvæfjord

12. oktober

BOAS

 

Barnehagen besøker BOAS og gleder de eldre med sang

12. oktober Kl. 11-1130

Foajeen Rådhuset Kvæfjord

 

 

Gled deg over å bevege kroppen. Bevegelser for kropp og sinn ledet av psykomotorisk fysioterapaut.

Fysioterapitjenesten Kvæfjord

           

12. oktober

3 og 4 skoletime

Rå Videregående

 

 

Idrettslinja på Rå videregående har hinderløype sammen med 5 og 6 åringene

Idrettslinja Rå Vgs

12. oktober

Kl. 1500

Oppmøte v/ Kveøy Grendehus

 

Fellestur til Kveøyvarden: Gled deg over å nå en topp

Kvæfjord Frivilligsentral/ Frisklivsentralen

12. oktober

Kl. 15

Borkenes skole

 

 

Tur til Surnåsen langs Kjærlighetsstien.

Kan møte ved skytterbanen eller bommen om du ikke vil gå så langt.

Kvæfjord Frivilligsentral/ Frisklivsentralen

12. oktober

Kl. 17-20

Bikuben RBS

Bygdeveien 18

 

 

 

Åpen dag på Bikuben

Alle er velkomne innom oss på Bikuben for en prat.

Enkel servering og god atmosfære

Bikuben RBS

13. oktober

Kl. 10-14

Kvæfjord Frivilligsentral

 

Gled deg over mat og drikke sammen med andre. Kafé: Åpen dag på Møteplassen

Rus og Psykiatritjenesten Kvæfjord kommune

17. oktober

Kl.19 - 21

Bikuben Kvæfjord

 

 

 

Pårørendetreff

Vi er her for deg

Ta deg tid til en samtale og en kopp kaffe.

Lurer du på noe, ta kontakt tlf. 90898788

LPP Harstad og omegn

Les mer

NAV Kvæfjord

NAV2NAV logo logo

Beskrivelse av enheten

NAV Kvæfjord ble etablert i 2009. Kontoret har ansvar for å yte tjenester etter Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, Lov om sosiale tjenester i NAV, Folketrygdloven og Lov om arbeidsmarkedstjenester, med tilhørende forskrift.
Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning, frivillig økonomisk disponering og behandling av bostøttesøknader, og driver et eget arbeidslag.
For mer informasjon om NAV, se www.nav.no. NAV er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv på Ditt NAV.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Hans Egedes veg 5, 9475 Borkenes
Postadresse: Hans Egedes veg 5, 9475 Borkenes
Telefon 55 55 33 33

Kontoråpningstider NAV Kvæfjord:
Vinter (15. september til 14. mai) kl. 10 – 14. Onsdager stengt for henvendelser i publikumsmottak
Sommer (15. mai til 14. september) kl. 10 – 14. Onsdager stengt for henvendelser i publikumsmottak

Åpningstider NAV

08.00 – 15.30 NAV Kontakttelefon 55 55 33 33

www.nav.no finner du mye informasjon om mulighet til å:
-       registrere deg som arbeidssøker
-       lete etter ledige jobber
-       logge deg på Ditt NAV
-       sende søknader elektronisk via Ditt NAV
-       utføre pensjonsberegninger, med mer

Sosiale tjenester i NAV

Sosiale tjenester i NAV omhandler opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, samt økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogram. Nedenfor finner du generell informasjon om de ulike ordningene. For mer opplysning og regelverk kan du gå inn på https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester  eller du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Opplysning, råd og veiledning

Råd og veiledning skal bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.
 
NAV har en lovfestet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning til alle som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, slik at det bidrar til å løse eller forebygge sosiale problemer. For å få det til må du være delaktig i å løse de utfordringene du står overfor. Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon eller motta økonomisk sosialhjelp for å få råd og veiledning på NAV-kontoret.
 
Du kan ta kontakt med NAV-kontoret ditt og be om en samtale. Vi vil da ta utgangspunkt i din livssituasjon og gi deg opplysning, råd og veiledning om hva som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis vi på NAV-kontoret ikke kan gi deg fullt ut den hjelpen du trenger, skal vi bidra til at du får kontakt med rett instans.
 
Medarbeidere i NAV-kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at samtalen blir gjennomført på et skjermet sted.

Økonomisk rådgivning

Har du gjeld og har vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter.

Her finnes mer detaljerte opplysninger om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning:

Hvis du har økonomiske problemer kan du også ringe 800GJELD (80 04 53 53) - økonomirådstelefonen i NAV. Du kan velge å være anonym. Se https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/800gjeld  

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Bidrag vil være den vanligste formen for hjelp, men du kan også motta hjelp i form av lån. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Sakshandler på NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på ditt behov for hjelp. Det gjøres en individuell vurdering av din situasjon og behov for økonomisk sosialhjelp, og hvor mye du eventuelt kan få i støtte.

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. Søknadskjema får du ved å henvende deg til ditt NAV-kontor.

Kriterier/vilkår

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov, og det kan stilles vilkår for å få økonomisk sosialhjelp. Du kan både bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt eller få vilkår om å delta i arbeidsrettet aktivitet.

Saksbehandling og saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du vil få en begrunnelse for vedtaket. Hvis du er uenig i vedtaket har du mulighet for å klage. Du finner informasjon om adgang til å klage. Skjema for klage finner du på nav.no.

Normal saksbehandlingstid er fire uker regnet fra mottatt søknad. Dersom det tar lengre tid å behandle søknaden, vil du bli varslet.

NAV logo

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.