borkenes

Siste nytt

Skolestart 2017 – grunnskolen

Skolestart 2017 – grunnskolen

BokerAlle elevene møter ved sin skole slik:

  • Borkenes skole – mandag 21. august kl. 08:25
  • Vik oppvekstsenter, område skole – mandag 21. august kl. 08:15
  • Flesnes oppvekstsenter – mandag 21. august kl. 08:30

SFO-tilbudene går som vanlig.

Lærerne og tilsatte ved SFO møter til planlegging mv i tråd med avtale gjort på

Les mer

Kvæfjord kommune meldt ut av ROBEK

Kvæfjord kommune meldt ut av ROBEK

Fylkesmannen i Troms har 14. august 2017 meldt Kvæfjord kommune ut av ROBEK (register over kommuner som er i økonomisk ubalanse).       

Bakgrunnen for innmeldingen i ROBEK var udekkede underskudd på 3,5 mill kr fra 2012-regnskapet og 5 mill kr fra 2013-regnskapet, til sammen 8,5 mill kr.

Kvæfjord startet inndekning med 1 mill i 2014-regnskapet og 2,2 mill i 2015-regnskapet. Og de resterende 5,3 mill ble dekket inn i 2016-regnskapet.

Etter overskuddene i 2015 og 2016 har kommunen, i tillegg til inndekningen av tidligere års underskudd, bygget opp et disposisjonsfond på kr 16,3 mill kr. Det er nødvendig med disposisjonsfond for å styrke kommunens likviditet og unngå dyre driftskreditter i fremtiden. Disposisjonsfondet er en økonomisk buffer i tilfelle uforutsette økte utgifter eller bortfall av inntekter. Kommuner anbefales et disposisjonsfond på minimum 5 % av driftsinntektene, noe som tilsvarer minimum 20 mill kr for Kvæfjord kommune.

 

Dokument

Les mer

Pårørendeskole - demens

Pårørendeskole - demens

demensPårørendeskole for deg som er familiemedlem eller nær venn til en person med demenssykdom.

Kurstilbud høsten 2017

Sted: Stangnes sykehjem, Stangnesvn. 38, Harstad

Tid: kl 18.00-20.30 over 6 kvelder, med oppstart onsdag 20. september 2017.

Les mer

Ny kommunal forskrift kriterier tildeling langtidsopphold sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Ny kommunal forskrift kriterier tildeling langtidsopphold sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

kommvpn

Ny kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende boligsærskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

Kvæfjord kommunestyre vedtok 22.juni 2017 en ny kommunal forskrift med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Forskriften trer i kraft 1.juli 2017.


Formål
Forskriften gir kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for
heldøgns tjenester, som hovedregel til personer over 67 år, og skal bidra til mer åpenhet i
tildelingsprosessen og bedre rettssikkerheten til pasientene.


Rett til langtidsopphold
Rettigheten er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd. Kommunens
korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første
ledd. Pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering
er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helseog
omsorgstjenester. Behovet for helse- og omsorgstjenester må være omfattende og varig. I disse
tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.


Venteliste
Forskriften omfatter også pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men der
kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemmet i påvente
av langtidsopphold. Forskriften regulerer også kommunens plikt til å iverksette andre og alternative
tjenester i ventetiden og hva pasient kan forvente seg dersom det på tildelingspunktet ikke er ledig plass i
sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg, og pasienten settes på venteliste.


Forskriften kan du lese her.

Les mer

NAV Kvæfjord

NAV2NAV logo logo

Beskrivelse av enheten

NAV Kvæfjord ble etablert i 2009. Kontoret har ansvar for å yte tjenester etter Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, Lov om sosiale tjenester i NAV, Folketrygdloven og Lov om arbeidsmarkedstjenester, med tilhørende forskrift.
Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning, frivillig økonomisk disponering og behandling av bostøttesøknader, og driver et eget arbeidslag.
For mer informasjon om NAV, se www.nav.no. NAV er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv på Ditt NAV.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Hans Egedes veg 5, 9475 Borkenes
Postadresse: Hans Egedes veg 5, 9475 Borkenes
Telefon 55 55 33 33

Kontoråpningstider NAV Kvæfjord:
Vinter (15. september til 14. mai) kl. 10 – 14. Onsdager stengt for henvendelser i publikumsmottak
Sommer (15. mai til 14. september) kl. 10 – 14. Onsdager stengt for henvendelser i publikumsmottak

Åpningstider NAV

08.00 – 15.30 NAV Kontakttelefon 55 55 33 33

www.nav.no finner du mye informasjon om mulighet til å:
-       registrere deg som arbeidssøker
-       lete etter ledige jobber
-       logge deg på Ditt NAV
-       sende søknader elektronisk via Ditt NAV
-       utføre pensjonsberegninger, med mer

Sosiale tjenester i NAV

Sosiale tjenester i NAV omhandler opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, samt økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogram. Nedenfor finner du generell informasjon om de ulike ordningene. For mer opplysning og regelverk kan du gå inn på https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester  eller du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Opplysning, råd og veiledning

Råd og veiledning skal bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.
 
NAV har en lovfestet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning til alle som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, slik at det bidrar til å løse eller forebygge sosiale problemer. For å få det til må du være delaktig i å løse de utfordringene du står overfor. Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon eller motta økonomisk sosialhjelp for å få råd og veiledning på NAV-kontoret.
 
Du kan ta kontakt med NAV-kontoret ditt og be om en samtale. Vi vil da ta utgangspunkt i din livssituasjon og gi deg opplysning, råd og veiledning om hva som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis vi på NAV-kontoret ikke kan gi deg fullt ut den hjelpen du trenger, skal vi bidra til at du får kontakt med rett instans.
 
Medarbeidere i NAV-kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at samtalen blir gjennomført på et skjermet sted.

Økonomisk rådgivning

Har du gjeld og har vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter.

Her finnes mer detaljerte opplysninger om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning:

Hvis du har økonomiske problemer kan du også ringe 800GJELD (80 04 53 53) - økonomirådstelefonen i NAV. Du kan velge å være anonym. Se https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/800gjeld  

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Bidrag vil være den vanligste formen for hjelp, men du kan også motta hjelp i form av lån. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Sakshandler på NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på ditt behov for hjelp. Det gjøres en individuell vurdering av din situasjon og behov for økonomisk sosialhjelp, og hvor mye du eventuelt kan få i støtte.

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. Søknadskjema får du ved å henvende deg til ditt NAV-kontor.

Kriterier/vilkår

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov, og det kan stilles vilkår for å få økonomisk sosialhjelp. Du kan både bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt eller få vilkår om å delta i arbeidsrettet aktivitet.

Saksbehandling og saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du vil få en begrunnelse for vedtaket. Hvis du er uenig i vedtaket har du mulighet for å klage. Du finner informasjon om adgang til å klage. Skjema for klage finner du på nav.no.

Normal saksbehandlingstid er fire uker regnet fra mottatt søknad. Dersom det tar lengre tid å behandle søknaden, vil du bli varslet.

NAV logo

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.