NAV Kvæfjord

NAV2NAV logo logo

Beskrivelse av enheten

NAV Kvæfjord ble etablert i 2009. Kontoret har ansvar for å yte tjenester etter Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, Lov om sosiale tjenester i NAV, Folketrygdloven og Lov om arbeidsmarkedstjenester, med tilhørende forskrift.
Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning, frivillig økonomisk disponering og behandling av bostøttesøknader, og driver et eget arbeidslag.
For mer informasjon om NAV, se www.nav.no. NAV er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv på Ditt NAV.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Hans Egedes veg 5, 9475 Borkenes
Postadresse: Hans Egedes veg 5, 9475 Borkenes
Telefon 55 55 33 33

Kontoråpningstider NAV Kvæfjord:
Vinter (15. september til 14. mai) kl. 10 – 14. Onsdager stengt for henvendelser i publikumsmottak
Sommer (15. mai til 14. september) kl. 10 – 14. Onsdager stengt for henvendelser i publikumsmottak

Åpningstider NAV

08.00 – 15.30 NAV Kontakttelefon 55 55 33 33

www.nav.no finner du mye informasjon om mulighet til å:
-       registrere deg som arbeidssøker
-       lete etter ledige jobber
-       logge deg på Ditt NAV
-       sende søknader elektronisk via Ditt NAV
-       utføre pensjonsberegninger, med mer

Sosiale tjenester i NAV

Sosiale tjenester i NAV omhandler opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, samt økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogram. Nedenfor finner du generell informasjon om de ulike ordningene. For mer opplysning og regelverk kan du gå inn på https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester  eller du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Opplysning, råd og veiledning

Råd og veiledning skal bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.
 
NAV har en lovfestet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning til alle som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, slik at det bidrar til å løse eller forebygge sosiale problemer. For å få det til må du være delaktig i å løse de utfordringene du står overfor. Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon eller motta økonomisk sosialhjelp for å få råd og veiledning på NAV-kontoret.
 
Du kan ta kontakt med NAV-kontoret ditt og be om en samtale. Vi vil da ta utgangspunkt i din livssituasjon og gi deg opplysning, råd og veiledning om hva som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis vi på NAV-kontoret ikke kan gi deg fullt ut den hjelpen du trenger, skal vi bidra til at du får kontakt med rett instans.
 
Medarbeidere i NAV-kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at samtalen blir gjennomført på et skjermet sted.

Økonomisk rådgivning

Har du gjeld og har vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter.

Her finnes mer detaljerte opplysninger om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning:

Hvis du har økonomiske problemer kan du også ringe 800GJELD (80 04 53 53) - økonomirådstelefonen i NAV. Du kan velge å være anonym. Se https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/800gjeld  

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Bidrag vil være den vanligste formen for hjelp, men du kan også motta hjelp i form av lån. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Sakshandler på NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på ditt behov for hjelp. Det gjøres en individuell vurdering av din situasjon og behov for økonomisk sosialhjelp, og hvor mye du eventuelt kan få i støtte.

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. Søknadskjema får du ved å henvende deg til ditt NAV-kontor.

Kriterier/vilkår

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov, og det kan stilles vilkår for å få økonomisk sosialhjelp. Du kan både bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt eller få vilkår om å delta i arbeidsrettet aktivitet.

Saksbehandling og saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du vil få en begrunnelse for vedtaket. Hvis du er uenig i vedtaket har du mulighet for å klage. Du finner informasjon om adgang til å klage. Skjema for klage finner du på nav.no.

Normal saksbehandlingstid er fire uker regnet fra mottatt søknad. Dersom det tar lengre tid å behandle søknaden, vil du bli varslet.

NAV logo

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.