borkenes

Kvæfjord kommune meldt ut av ROBEK

Fylkesmannen i Troms har 14. august 2017 meldt Kvæfjord kommune ut av ROBEK (register over kommuner som er i økonomisk ubalanse).       

Bakgrunnen for innmeldingen i ROBEK var udekkede underskudd på 3,5 mill kr fra 2012-regnskapet og 5 mill kr fra 2013-regnskapet, til sammen 8,5 mill kr.

Kvæfjord startet inndekning med 1 mill i 2014-regnskapet og 2,2 mill i 2015-regnskapet. Og de resterende 5,3 mill ble dekket inn i 2016-regnskapet.

Etter overskuddene i 2015 og 2016 har kommunen, i tillegg til inndekningen av tidligere års underskudd, bygget opp et disposisjonsfond på kr 16,3 mill kr. Det er nødvendig med disposisjonsfond for å styrke kommunens likviditet og unngå dyre driftskreditter i fremtiden. Disposisjonsfondet er en økonomisk buffer i tilfelle uforutsette økte utgifter eller bortfall av inntekter. Kommuner anbefales et disposisjonsfond på minimum 5 % av driftsinntektene, noe som tilsvarer minimum 20 mill kr for Kvæfjord kommune.

 

Dokument

Utskrift E-post

Pårørendeskole - demens

demens small

Pårørendeskole

for deg som er familiemedlem eller nær venn til en person med demenssykdom.

Kurstilbud høsten 2017

Sted: Stangnes sykehjem, Stangnesvn. 38, Harstad

Tid: kl 18.00-20.30 over 6 kvelder, med oppstart onsdag 20. september 2017.

Les mer …

Utskrift E-post

Ny kommunal forskrift kriterier tildeling langtidsopphold sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

kommvpn

Ny kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende boligsærskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

Kvæfjord kommunestyre vedtok 22.juni 2017 en ny kommunal forskrift med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Forskriften trer i kraft 1.juli 2017.


Formål
Forskriften gir kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for
heldøgns tjenester, som hovedregel til personer over 67 år, og skal bidra til mer åpenhet i
tildelingsprosessen og bedre rettssikkerheten til pasientene.


Rett til langtidsopphold
Rettigheten er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd. Kommunens
korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første
ledd. Pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering
er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helseog
omsorgstjenester. Behovet for helse- og omsorgstjenester må være omfattende og varig. I disse
tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.


Venteliste
Forskriften omfatter også pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men der
kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemmet i påvente
av langtidsopphold. Forskriften regulerer også kommunens plikt til å iverksette andre og alternative
tjenester i ventetiden og hva pasient kan forvente seg dersom det på tildelingspunktet ikke er ledig plass i
sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg, og pasienten settes på venteliste.


Forskriften kan du lese her.

Utskrift E-post

Skolerute 2017/2018

Elevenes skolerute for skoleåret 2017-2018 fastsettes lik Troms fylkeskommunes bekreftede skolerute:

Høst 2017   Skoledager
August Skolestart Mandag 21.august

9

September 21
Oktober Høstferie Torsdag 05. og fredag 06. oktober 20
November Fridag for elever Mandag 20. og tirsdag 21. november
20
Desember Siste skoledag før jul Torsdag 21. desember 15
  Sum skoledager høst 2017 85
Vår 2018 Skoledager
Januar Første skoledag etter jul Torsdag 04. januar
20
Februar Vinterferie 26. februar tom 2. mars
17
Mars Påskeferie 26. mars tom 2. april
15
April   Første skoledag etter påske tirsdag 3. april
20
Mai Fridag for elever fredag 11. mai og fredag 18 mai
17
Juni Siste skoledag fredag 22. juni
16
Sum skoledager vår 2018 105
Sum skoledager hele året

190

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.