borkenes

Gruppeaktiviteter i Frisklivssentralen høsten 2017

Gruppeaktiviteter i Frisklivssentralen

høsten 2017:

Mandag 1400-1515:

Intervallgruppe i gåtempo utendørs, styrke og avspenning i gymsal etterpå.

Oppstart mandag 4. september, Oscarsveg 9

Tirsdag 1345-1500:

Bevegelsesgruppe i gymsal. Oppvarming med liten gåtur ute. Rolige bevegelser for hele kroppen, avspenning etterpå.

Oppstart 19. september, Oscarsveg 9

Torsdag 1430-1515:

Bassengtrening i varmtvannsbasseng. Fine bevegelser for hele kroppen. Avlastende for ledd og muskulatur.

Oppstart 7. september, bassenget på Trastad.

Pris: Alle våre gruppeaktiviteter koster 40 kr per gang.

For informasjon og påmelding: Frisklivssentralen tlf 770 23440

Utskrift E-post

Skolestart 2017 – grunnskolen

BokerAlle elevene møter ved sin skole slik:

  • Borkenes skole – mandag 21. august kl. 08:25
  • Vik oppvekstsenter, område skole – mandag 21. august kl. 08:15
  • Flesnes oppvekstsenter – mandag 21. august kl. 08:30

SFO-tilbudene går som vanlig.

Lærerne og tilsatte ved SFO møter til planlegging mv i tråd med avtale gjort på

Utskrift E-post

Kvæfjord kommune meldt ut av ROBEK

Fylkesmannen i Troms har 14. august 2017 meldt Kvæfjord kommune ut av ROBEK (register over kommuner som er i økonomisk ubalanse).       

Bakgrunnen for innmeldingen i ROBEK var udekkede underskudd på 3,5 mill kr fra 2012-regnskapet og 5 mill kr fra 2013-regnskapet, til sammen 8,5 mill kr.

Kvæfjord startet inndekning med 1 mill i 2014-regnskapet og 2,2 mill i 2015-regnskapet. Og de resterende 5,3 mill ble dekket inn i 2016-regnskapet.

Etter overskuddene i 2015 og 2016 har kommunen, i tillegg til inndekningen av tidligere års underskudd, bygget opp et disposisjonsfond på kr 16,3 mill kr. Det er nødvendig med disposisjonsfond for å styrke kommunens likviditet og unngå dyre driftskreditter i fremtiden. Disposisjonsfondet er en økonomisk buffer i tilfelle uforutsette økte utgifter eller bortfall av inntekter. Kommuner anbefales et disposisjonsfond på minimum 5 % av driftsinntektene, noe som tilsvarer minimum 20 mill kr for Kvæfjord kommune.

 

Dokument

Utskrift E-post

Ny kommunal forskrift kriterier tildeling langtidsopphold sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

kommvpn

Ny kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende boligsærskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

Kvæfjord kommunestyre vedtok 22.juni 2017 en ny kommunal forskrift med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Forskriften trer i kraft 1.juli 2017.


Formål
Forskriften gir kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for
heldøgns tjenester, som hovedregel til personer over 67 år, og skal bidra til mer åpenhet i
tildelingsprosessen og bedre rettssikkerheten til pasientene.


Rett til langtidsopphold
Rettigheten er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd. Kommunens
korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første
ledd. Pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering
er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helseog
omsorgstjenester. Behovet for helse- og omsorgstjenester må være omfattende og varig. I disse
tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.


Venteliste
Forskriften omfatter også pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men der
kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemmet i påvente
av langtidsopphold. Forskriften regulerer også kommunens plikt til å iverksette andre og alternative
tjenester i ventetiden og hva pasient kan forvente seg dersom det på tildelingspunktet ikke er ledig plass i
sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg, og pasienten settes på venteliste.


Forskriften kan du lese her.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.