borkenes

Helsehus i Kvæfjord

 

Torsdag 19. oktober ble det arrangert et åpent møte med informasjon om planene for nytt helsehus i Kvæfjord.

Helsehuspresentasjon ved Marit Blekastad

De frammøtte fikk en gjennomgang av bakgrunn for helsehus og fikk se foreløpige planskisser av huset, og hvordan helsehuset er tenkt bygget sammen med Husby og Kvæfjordheimen sykehjem.

Helsehusplantegning

Arbeidet med helsehus er forankret i politiske beslutninger, sist i kommunestyremøtet 21.06.2017 der blant annet  følgende ble enstemmig vedtatt:

  • Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt budsjett og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyret legger til grunn at det skal arbeides videre med prosjektet i henhold til revidert framdriftsplan for tjenestene korttids- og rehabiliteringsavdeling med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler, legesenter og helsestasjon.
  • Kommunestyret legger til grunn at justeringer i prosjektkostnader vurderes i arbeidet med budsjett og økonomiplan 2018-2021, herunder at årlige nettovirkninger gitt økt kostnadsramme fra 90 til om lag 120 mill. kr må ses mot konkrete driftsinnsparinger innenfor helse- og omsorgssektoren, i første rekke ut fra bemanningsgevinster men også koblet til bortfall av dagens drift av legesenter, ergo- og fysioterapitjenester på Trastad og helsestasjonen i servicebygget på Borkenes.
  • Det legges til grunn at kommunestyret kan foreta endelig realiseringsbehandling når der foreligger tilrådning om totalentreprise, anslått til mars 2018.

 

 

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.