borkenes

REGNSKAP 2016 Nok et sterkt regnskapsresultat for Kvæfjord kommune!

Kvæfjord kommune avlegger et regnskap for 2016 med et overskudd på nærmere 9,6 millioner kr. Samtidig er det i tråd med budsjettvedtak avsatt 7 millioner kr på disposisjonsfond. I tillegg er tidligere års underskudd på 5,3 millioner kr dekket inn. Regnskapet gir et positivt netto driftsresultat på 15,7 millioner kr og utgjør 3,8 % målt mot driftsinntektene. Årets investeringer er gjort opp i balanse.

Regnskapstallene for 2016 er foreløpige. Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning og det må derfor tas forbehold om endringer av regnskapstall. Det er likevel god grunn til å anta at årets resultat, sammen med det gode resultat fra 2015, gjør at kommunen meldes ut av Robek-registeret i løpet av sommeren 2017.

I løpet av 2016 har budsjettoppfølgingen vist at kommunen har vært på vei mot et positivt resultat, men overskuddet er blitt større enn det har vært grunnlag for å forutse. Økte skatteinntekter, økte statlige overføringer sammen med reduserte renteutgifter på grunn av bedret likviditet, er noen av de større positive bidragene som med 4,5 millioner kr utgjør nesten halvparten av overskuddet.

Pensjonskostnadene til KLP er også blitt mer enn 2,5 millioner kr mindre enn budsjettert.

Samtidig har kommunens drift i 2016 vært preget av stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen, med stor vilje til omstilling og tilpasning til endret etterspørsel av kommunale tjenester. Innenfor tekniske tjenester har imidlertid kommunen hatt større forbruk enn budsjettert, hovedsakelig innenfor områdene vei og kommunale bygg. På tross av noen negative avvik er likevel mindreforbruket på løpende drift, korrigert for pensjoner, mer enn 2 millioner kr.

Regnskapsresultat for 2016 gir et enda bedre grunnlag for å møte framtidige utfordringer.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.