Regnskap med overskudd

Skrevet .

Kommuneregnskapet for 2010 viser overskudd med 2,3 mill kroner. Regnskapet ble avlagt i henhold til frist 15.februar og viser en betydelig resultatforbedring fra 2009. Investeringene kommer samlet ut som budsjettert, mens driften viser et netto driftsresultat med 9,7 mill kroner eller om lag 2,8 prosent målt mot de frie inntekter. Samlet sett har kommunen dermed maktet å snu den svake utviklingen de tre siste årene, der driftsresultatet i 2009 framsto negativt med 8 ½ mill kroner.

Kommunen har fortsatt budsjettmessige utfordringer innenfor den løpende driften. Helse- og omsorgstjenestene framstår med samlet merforbruk i 2010 med 5,4 mill kroner, dette blir dog på det nærmeste oppveid av mindre forbruk innenfor de øvrige virksomheter. Dermed gir økning i skatteinntekter og andre frie inntekter til slutt et overskudd med 2,3 mill kroner. Regnskapet er oversendt revisjonen til vurdering og vil senere bli forelagt kommunestyret sammen med administrasjonssjefens årsberetning og de øvrige årsmeldinger for 2010.

Utskrift