borkenes

Demenskoordinatoren besøker biblioteket 22. mars

IreneHNeste onsdag, 22.03.17 vil demenskoordinator Irene Hagen  være å treffe på biblioteket fra kl 12. Denne dagen er det mulig for både unge og eldre innbyggere å snakke med demenskoordinatoren, få informasjon om demenssykdommen og hvilke tilbud kommunen har. Håper riktig mange stikker innom til en uformell prat om dette temaet.

UtskriftE-post

Avslutning av Alliert vintertrening

Nederlenderne er ferdig med sin øvelse på Melåa og i Sørlia. De returnerer tilbake til Holland i slutten av denne uken.

Engelskmennene er ferdig med sin øvelse i Sørlia torsdag 9. mars. De returnerer tilbake til Storbritannia i slutten av uken.

ATS/Åsegarden starter 9. mars å inspisere alle områdene som har vært brukt til øvelser av de utenlandske avdelingene. Denne inspeksjon vil være ferdig fredag 10. mars.

Videre vil ATS/inspisere området på nytt til våren når snøen har startet å forsvinne og til slutt en siste inspeksjon til sommeren når all snøen er borte.

ATS/Åsegarden vil inspisere deler av øvingsområdet i Kvæfjord sammen med representant fra Kvæfjord kommune.

Oppdager du skader som du tror er forårsaket av de utenlandske avdelingene kan ATS/Åsegarden nåes på telefon 922 44 316.

 

UtskriftE-post

Eiendomsskatt 2017

Kvæfjord kommunestyre vedtok i sin sak 70/16, med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2017.

Skatteseddel for hver enkelt eiendom er sendt ut i dag. Informasjon om skattegrunnlag, skattebeløp og klageadgang framgår på skatteseddelen.

Papirformat av takstprotokoll for 2017 er lagt ut på rådhuset og på biblioteket.

Elektronisk format (pdf) av takstprotokoll

For informasjon, kontakt sentralbordet, tlf. 77 02 30 00.

UtskriftE-post

REGNSKAP 2016 Nok et sterkt regnskapsresultat for Kvæfjord kommune!

Kvæfjord kommune avlegger et regnskap for 2016 med et overskudd på nærmere 9,6 millioner kr. Samtidig er det i tråd med budsjettvedtak avsatt 7 millioner kr på disposisjonsfond. I tillegg er tidligere års underskudd på 5,3 millioner kr dekket inn. Regnskapet gir et positivt netto driftsresultat på 15,7 millioner kr og utgjør 3,8 % målt mot driftsinntektene. Årets investeringer er gjort opp i balanse.

Regnskapstallene for 2016 er foreløpige. Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning og det må derfor tas forbehold om endringer av regnskapstall. Det er likevel god grunn til å anta at årets resultat, sammen med det gode resultat fra 2015, gjør at kommunen meldes ut av Robek-registeret i løpet av sommeren 2017.

I løpet av 2016 har budsjettoppfølgingen vist at kommunen har vært på vei mot et positivt resultat, men overskuddet er blitt større enn det har vært grunnlag for å forutse. Økte skatteinntekter, økte statlige overføringer sammen med reduserte renteutgifter på grunn av bedret likviditet, er noen av de større positive bidragene som med 4,5 millioner kr utgjør nesten halvparten av overskuddet.

Pensjonskostnadene til KLP er også blitt mer enn 2,5 millioner kr mindre enn budsjettert.

Samtidig har kommunens drift i 2016 vært preget av stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen, med stor vilje til omstilling og tilpasning til endret etterspørsel av kommunale tjenester. Innenfor tekniske tjenester har imidlertid kommunen hatt større forbruk enn budsjettert, hovedsakelig innenfor områdene vei og kommunale bygg. På tross av noen negative avvik er likevel mindreforbruket på løpende drift, korrigert for pensjoner, mer enn 2 millioner kr.

Regnskapsresultat for 2016 gir et enda bedre grunnlag for å møte framtidige utfordringer.

UtskriftE-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.